Don’t touch me with your love

6.4.14

Don’t touch me with your love
I’m all thin ice.

Do let me die
Untouched by the cold of your fire.

(Đoàn Minh Phượng)

****

Đừng chạm em
Bằng tình yêu của anh
Em là băng mỏng

Hãy để em chết
Không biết đến
Lửa tình anh giá lạnh

 
Vũ Hoàng Linh - by Templates para novo blogger